Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự

Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Đã cập nhật Bộ luật dân sự 2015

Đã cập nhật Bộ luật dân sự 2015 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Áp dụng mẫu Thẻ căn cước công dân từ 01/01/2016

Áp dụng mẫu Thẻ căn cước công dân từ 01/01/2016 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Kiểm tra công tác bồi thường trong thi hành án dân sự

Kiểm tra công tác bồi thường trong thi hành án dân sự Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Công văn 4528/TCT-PC hướng dẫn về việc công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở

Công văn 4528/TCT-PC hướng dẫn về việc công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thông tư 11/2015/TT-BTP - Hướng dẫn mới về thi hành án dân sự

Thông tư 11/2015/TT-BTP - Hướng dẫn mới về thi hành án dân sự đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC được ban hành nhằm hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN)

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC được ban hành nhằm hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN) Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT Đăng bởi VPLS Khang Chinh Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT 06/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔ

NGHỊ QUYẾT 06/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔ tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT 05/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ HAI “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI

NGHỊ QUYẾT 05/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ HAI “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI tham khảo Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH 36/2013/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

QUYẾT ĐỊNH 36/2013/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tham khảo Xem chi tiết>>

Pháp lệnh số: 02/2012/UBTVQH13 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Pháp lệnh số: 02/2012/UBTVQH13 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng tham khảo Xem chi tiết>>

Pháp lệnh số: 05/2012/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Pháp lệnh số: 05/2012/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 56/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

NGHỊ ĐỊNH 56/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

NGHỊ ĐỊNH 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 71/2013/NĐ-CP Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

NGHỊ ĐỊNH 71/2013/NĐ-CP Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

NGHỊ ĐỊNH 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 73/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

NGHỊ ĐỊNH 73/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 78/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 78/2013/NĐ-CP tham khảo Xem chi tiết>>

Luật số 65/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Luật số 65/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH1., Xem chi tiết>>

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - LUẬT SỐ 24/2004/QH11

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - LUẬT SỐ 24/2004/QH11 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự. Xem chi tiết>>

Bộ luật dân sự - Luật số: 33/2005/QH11

Bộ luật dân sự - Luật số: 33/2005/QH11 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự. Xem chi tiết>>
Trang: 1