Thứ Tư, Ngày 01/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thông tư 02/2015-BTNMT hướng dẫn mới mới về đất đai.

Thông tư 02/2015-BTNMT hướng dẫn mới mới về đất đai. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP; thay thế các Thông tư 01/2005/TT-BTNMT, 06/2007/TT-BTNMT, 09/2013/TT-BTNMT. Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 181/2004/NĐ - CP NGÀY 29/10/2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

NGHỊ ĐỊNH 181/2004/NĐ - CP NGÀY 29/10/2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Post by KhangChinh Xem chi tiết>>

Thông tư Số: 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010

Thông tư Số: 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004  VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2007

NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2007 QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ÐỊNH CƯ Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH số: 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009

NGHỊ ĐỊNH số: 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP Về thu tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP  Về thu tiền sử dụng đất Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Xem chi tiết>>

LUẬT SỐ 13/2003/QH11 VỀ ÐẤT ÐAI

LUẬT SỐ 13/2003/QH11 VỀ ÐẤT ÐAI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai. Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2003 VỀ NHÀ ĐẤT

NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2003 VỀ NHÀ ĐẤT NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI SỐ 23/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ NHÀ ĐẤT DO NHÀ NƯỚC ĐÃ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991 Xem chi tiết>>
Trang: 1