Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn thời gian thẩm định dự án đầu tư công

Hướng dẫn thời gian thẩm định dự án đầu tư công Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ 09/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

THÔNG TƯ 09/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử tham khảo Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số: 04/2007/TT-BTM, ngày 04 tháng 04 năm 2007

THÔNG TƯ Số: 04/2007/TT-BTM, ngày 04 tháng 04 năm 2007 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, GIA CÔNG, THANH LÝ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUY NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22/09/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số: 06/2011/TT-BKHĐT, ngày 06 tháng 04 năm 2011

THÔNG TƯ Số: 06/2011/TT-BKHĐT, ngày 06 tháng 04 năm 2011 HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP “GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2010/NĐ-CP NGÀY 4/6/2010 CỦA CHÍNH PHỦ” Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số: 40/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ Số: 40/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 12 năm 2009 HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH SỐ LAO ĐỘNG SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số: 03/2011/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ Số: 03/2011/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 01 năm 2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT, HỢP ĐỒNG BTO VÀ HỢP ĐỒNG BT Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số: 84/2011/TT-BTC, ngày 16 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ Số: 84/2011/TT-BTC, ngày 16 tháng 6 năm 2011 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2010/NĐ-CP NGÀY 04/6/2010 CỦA CHÍNH PHỦ Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 61/2010/NĐ-CP, ngày 04 tháng 06 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH Số: 61/2010/NĐ-CP, ngày 04 tháng 06 năm 2010 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số : 101/2006/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH Số : 101/2006/NĐ-CP, ngày  21  tháng  9  năm 2006 QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI, CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ Xem chi tiết>>

NGHỊ ÐỊNH Số: 108/2009/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2009

NGHỊ ÐỊNH Số: 108/2009/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2009 QUY ÐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – KINH DOANH – CHUYỂN GIAO, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO – KINH DOANH, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 108/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH Số: 108/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Xem chi tiết>>

LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư. Xem chi tiết>>
Trang: 1