Thứ Tư, Ngày 01/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn thuế GTGT, thuế nhà thầu đối với tổ chức tín dụng

Hướng dẫn thuế GTGT, thuế nhà thầu đối với tổ chức tín dụng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

09 Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016

09 Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016 Đăng bởi VPLS Khang Chính. Xem chi tiết>>

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đăng bởi VPLS Khang chính Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH 15/2013/QĐ-TTg Về tín dụng đối với hộ cận nghèo

QUYẾT ĐỊNH 15/2013/QĐ-TTg Về tín dụng đối với hộ cận nghèo tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

NGHỊ ĐỊNH 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP Về Thương mại điện tử

NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP Về Thương mại điện tử tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 53/2013/NĐ-CP Về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH 53/2013/NĐ-CP Về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản  lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 54/2013/NĐ-CP Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

NGHỊ ĐỊNH 54/2013/NĐ-CP Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 39/2007/NĐ-CP, ngày 16 tháng 03 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH Số: 39/2007/NĐ-CP, ngày 16 tháng 03 năm 2007 VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 23/2007/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH Số: 23/2007/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 158/2006/NĐ-CP, ngày 28 tháng 12 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH Số: 158/2006/NĐ-CP, ngày 28 tháng 12  năm 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 89/2006/NĐ-CP, ngày 30 tháng 8 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH Số: 89/2006/NĐ-CP, ngày 30 tháng 8 năm 2006 VỀ NHÃN HÀNG HOÁ Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 72/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 7 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH Số: 72/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 7 năm 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 59/2006/NĐ-CP, ngày 12 tháng 06 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH Số: 59/2006/NĐ-CP, ngày 12 tháng 06 năm 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Xem chi tiết>>

Nghị định Số: 37/2006/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2006

Nghị định Số: 37/2006/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ Xem chi tiết>>

NGHỊ ÐỊNH 35/2006/NÐ - CP NGÀY 31/3/2006

NGHỊ ÐỊNH 35/2006/NÐ - CP NGÀY 31/3/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Xem chi tiết>>

NGHỊ ÐỊNH SỐ 20/2006/NÐ - CP NGÀY 20/2/2006

NGHỊ ÐỊNH SỐ 20/2006/NÐ - CP NGÀY 20/2/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI Xem chi tiết>>

NGHỊ ÐỊNH 19/2006/NÐ - CP NGÀY 20/2/2006

NGHỊ ÐỊNH 19/2006/NÐ - CP NGÀY 20/2/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ Xem chi tiết>>

Nghị định số 57/2006/NÐ - CP ngày 9/6/2006

Nghị định số 57/2006/NÐ - CP ngày 9/6/2006 Về thương mại điện tử Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH Số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH  Số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàutrong nước đã sản xuất được Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH Số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2005

NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 65/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 46/2006/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2006

NGHỊ ĐỊNH 46/2006/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2006 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46/2006/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ XỬ LÝ HÀNG HÓA DO NGƯỜI VẬN CHUYỂN LƯU GIỮ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001

NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Xem chi tiết>>

LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 LUẬT THƯƠNG MẠI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Xem chi tiết>>
Trang: 1