Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Thông tư118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư

Thông tư118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Hướng dẫn cách tính thù lao cho luật sư

Hướng dẫn cách tính thù lao cho luật sư VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU Nghề luật sư ở Việt Nam là một nghề cao quý, bởi hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm mục đích góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; góp phần phát triển kinh tế, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cơ bản của nghề luật sư. Luật sư phải có bổn phận tự mình nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật; tự giác tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề, trong lối sống và giao tiếp xã hội. Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Mỗi luật sư phải lấy Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp này làm khuôn mẫu cho sự tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn uy tín nghề nghiệp, thanh danh của luật sư, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội. Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Số: 356b/2002/QĐ-BTPngày 5 tháng 8 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Số: 356b/2002/QĐ-BTPngày  5 tháng 8 năm 2002  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Về việc ban hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư Xem chi tiết>>

LUẬT LUẬT SƯ SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

LUẬT LUẬT SƯ SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 LUẬT LUẬT SƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số: 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ Số: 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư Xem chi tiết>>
Trang: 1