Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Phạt đến 5 triệu đồng nếu sử dụng thuốc cấm cho cây trồng

Phạt đến 5 triệu đồng nếu sử dụng thuốc cấm cho cây trồng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

QUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM

QUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Giảm mức phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh theo GCN

Giảm mức phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh theo GCN Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 13/1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1999 BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 13/1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1999 BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1999; Pháp lệnh này quy định việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 120/2005/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 120/2005/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999; Căn cứ Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Xem chi tiết>>

LUẬT CẠNH TRANH

LUẬT CẠNH TRANH 27/2004/QH11 Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Số: 99/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Số: 55/2008/NĐ-CP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 04 năm 1999; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2006 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2006 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Xem chi tiết>>

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Luật số: 59/2010/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Xem chi tiết>>
Trang: 1